LENTELOOP 2024

DOOR DE NATUUR, VOOR DE NATUUR

De Lenteloop werd altijd georganiseerd door Rotaryclub Eerbeek-Zutphen. Deze club werd afgelopen jaar opgeheven omdat er te weinig leden waren. Daarmee dreigde ook de Lenteloop verloren te gaan. De Lenteloop wordt nu georganiseerd door Actief Eerbeek, een evenement dat mensen verbindt en invulling geeft aan het actieve doel van de stichting.

Na de mooie editie van 2024 zal ook in 2025 InfoReports Business Intelligence uit Loenen met trots de hoofdsponsor van de Lenteloop in Eerbeek zijn!
 

Ieder jaar kunnen lopers hun prestatie hier meten en proberen deze te verbeteren. De samenwerkingspartners in de organisatie zijn Actief Eerbeek, Landal GreenParks, de Veluwelopers en fietsvereniging Last Gear. Voor de startlocatie is de keuze gevallen op Landal GreenParks, dit onderstreept het groene karakter van de loop. Tevens geeft dit de benodigde kwaliteit aan het evenement dat door één van de mooiste natuurgebieden van Nederland loopt. De omliggende boseigenaren stellen hun terreinen onder voorwaarden beschikbaar, voorwaarden die gerespecteerd en gesteund worden door ons en de deelnemers.
Met de opbrengst van de Lenteloop worden lokale goede doelen ondersteund.

DE VOLGENDE EDITIE VAN DE LENTELOOP IS ZATERDAG 8 MAART 2025!

——————————————————————————————————————————————————————————–

DE LENTELOOP 2024 WAS EEN SUCCES
EN WAT WAS HET LEUK OM AL DIE MENSEN DE VELUWE TE LATEN BELEVEN!
De uitslagen staan op www.uitslagen.nl
Als jullie het ook leuk vonden zijn we er volgend jaar weer, zet je reactie op 
Facebook.

 

Beleef het evenement nog eens via:

https://www.youtube.com/watch?v=1mDVlbRCeAA

Met dank aan ODV Media (Reporters Abel en Thijmen)

——————————————————————————————————————————————————————————–

Foto’s van de Lenteloop 2024 zijn te vinden op de volgende locatie:

www.spiekerfotografie.nl
https://www.oypo.nl/34DCBAE1963F86C1  21 en 10 Verhard  en de 20 en 10 km Trail
https://www.oypo.nl/8FBFFE6E2B0B72C2   Kidsrun 

ZATERDAG 9 MAART 2024

Op zaterdag 9 maart starten er verschillende afstanden in meerdere categorieën. Inschrijven voor de Lenteloop kan uitsluitend via de link op deze site.

Ophalen van de startnummers kan op 9 maart op het startbureau bij

 

Landal GreenParks Coldenhove
Boshoffweg  6
6961 LD Eerbeek

1 km Kidsrun                Start: 12:30 uur
5 km Run verhard        Start: 13:35 uur
10 km Run verhard      Start: 13:05 uur
21,1 km Run verhard   Start: 12:55 uur
10 km Trail onverhard  Start: 13:25 uur
20 km Trail onverhard  Start: 13:15 uur
10 km Wandeling         Start: 12:30 – 13:30 uur

1.     Het evenement de Lenteloop te Eerbeek wordt georganiseerd door de Stichting Activate & Exposure uit Eerbeek onder de werknaam Actief Eerbeek  (hierna de Stichting). Het bestuur van de Stichting stelt het deelnamereglement vast. De Stichting is ingeschreven in bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60446919.

2.     Vanaf 25 mei 2018 gelden nieuwe Europese privacyregels. Ook de stichting heeft zich aan deze regels te houden. In dit reglement zijn de maatregelen vermeld die, in het kader van de organisatie en deze wetgeving, voor u als deelnemer aan dit evenement van belang en van toepassing zijn.

3.      De deelnemer schrijft zich voor één of meerdere onderdelen in en verklaart zich bij inschrijving bekend en akkoord met het reglement.

 

4.      Deelnemers ontvangen een startnummer met tag bij het startbureau. De tags op de startnummers zijn belangrijk voor de tijdregistratie en uitslagen verwerking, deelnemers dienen daartoe de volgende regels te hanteren:

a.      Draag je startnummer met chip op de juiste manier en goed zichtbaar.

b.      Voorzijde met de tag, niet vouwen, niet bedekken

c.      Startnummer zichtbaar op borst dragen & bevestigen met 4 speldjes.

d.      Startnummer niet bedekken met jas, banden, drinkfles etcetera.

e.      Chip niet verwijderen, buigen, knippen of bewerken.

5.      Bij inschrijving verklaart de deelnemer dat hij of zij voor het volbrengen van het ingeschreven onderdeel voldoende gezond is. De deelnemer dient zelf te beoordelen of hij in staat is om deel te nemen. Bij twijfel met betrekking tot bijvoorbeeld de gezondheid wordt afgeraden om mee te doen.

6.      De Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens door aantoonbaar grove schuld van de organisatie. 

 

7.      Deelname aan de onderdelen is vrijwillig en geschiedt geheel voor eigen rekening en risico. De deelnemer doet bij voorbaat afstand van alle aanspraken, welke hij tegenover de organisatie zou kunnen doen gelden, wegens schade door welke oorzaken ook ontstaan en vrijwaart de organisatie voor alle vorderingen welke het gevolg kunnen zijn van het deelnemen.
Dit geldt ook voor de nevenactiviteiten bij start en finish of onderweg langs de route.

8.      Deelnemers die speciale medicatie of voorzieningen dienen te krijgen in geval van nood of bij calamiteiten zijn verplicht deze bij zich te dragen in de vorm van een duidelijk voor de hulpverlenende instanties zichtbaar medisch paspoort.

9.      Het is verboden door ongepaste luidruchtigheid of ongemanierd optreden anderen te hinderen. Overtreding hiervan kan uitsluiting tot gevolg hebben.

10.   Aanwijzingen van de organisatie, en overige medewerkers dienen te worden opgevolgd.

11.   Wanneer het bestuur door bijzondere omstandigheden wordt gedwongen Onderdelen geheel of gedeeltelijk af te gelasten, kan de deelnemer geen aanspraak maken op (gedeeltelijke) restitutie van de inschrijfkosten.
De deelnemer of eventuele belanghebbende kan bij een besluit van het bestuur, als bedoeld in de vorige alinea van dit artikel, geen aanspraak maken op schadevergoeding.

12.    Tijdens de deelname aan de Lenteloop is het deelnemers niet toegestaan om:

a.      vernielingen, beschadigingen of letsel aan te richten aan natuur, personen of andermans eigendommen.

b.      zich buiten de aangegeven wegen en/of paden te bevinden.

c.      afval achter te laten buiten de daarvoor bestemde containers en afvalbakken.

13.  De persoonsgegevens die van de deelnemer worden vastgelegd, zijn uitsluitend bedoeld om deelname van betrokken persoon aan een van de afstanden van de Lenteloop mogelijk te maken. Dit inclusief het publiceren van behaalde resultaten.

 

14.  De vastgelegde gegevens zijn:

a.     Bij de inschrijving:
Naam, Adres, Postcode, Woonplaats,Telefoonnummer (indien ingevuld), Geslacht, Geboortedatum, Emailadres, Bankrekeningnummer, Tenaamstelling van de bankrekening, Startnummer, Gekozen Afstand, Categorie, Betaald Bedrag.

b.     Na afloop van het evenement:
Of de deelnemer daadwerkelijk een afstand van de Lenteloop heeft gelopen, De gelopen tijd over de gekozen afstand, foto’s en video’s waarop de deelnemer eventueel kan voorkomen.

 

15.  Door deelname aan de Lenteloop verklaart de deelnemer akkoord te gaan met het vastleggen van de onder het vorige punt genoemde gegevens. De deelnemer wordt hierop geattendeerd tijdens het invullen van het inschrijfformulier voor een van de afstanden.

 

16.  Tijdens het evenement zullen de deelnemers gefotografeerd worden. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk of online, op foto, film, video e.d.. Het is mogelijk dat beeltenissen voor promotionele doeleinden van de Lenteloop worden gebruikt, zonder daarvan vooraf op de hoogte te zijn gebracht en deelnemers kunnen hiervoor geen vergoeding of eigendomsrechten claimen. Wenst de deelnemer dat een bepaalde foto verwijderd moet worden, dan dient de deelnemer hierover contact opnemen met de organisatie.

 

17.  Deelnemers worden middels e-mails en de website geïnformeerd over het evenement. Er worden maximaal 3 e-mails per editie gemaild. De Stichting garandeert zorgvuldig en binnen de wettelijke regelgeving met deze gegevens om te gaan.

 

18.  Iedere deelnemer kan zijn of haar gegevens inzien via de faciliteiten van de software die bij het inschrijven wordt gebruikt.

 

19.  Iedere deelnemer kan een deel van de ingevoerde gegevens wijzigen via de faciliteiten van de software die bij het inschrijven wordt gebruikt. De te wijzigen gegevens zijn: Naam, Adres, Postcode, Woonplaats, Telefoonnummer, Geslacht, Geboortedatum en Emailadres. Indien de deelnemer van afstand wil wijzigen dan kan dat tot de uiterste voorinschrijfdatum. Na de uiterste inschrijfdatum kan dat alleen door middel van een emailbericht aan de organisatie.

 

20.  Indien een deelnemer eist dat zijn of haar gegevens uit het systeem worden verwijderd dan is dat mogelijk. Hiertoe dient de deelnemer een verzoek te sturen aan de organisatie.

 

21.  De opgeslagen persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de organisatie van de Lenteloop. Zij worden dus niet voor andere doeleinden gebruikt en zullen ook niet voor andere doeleinden aan derden worden verstrekt.

 

22.  De persoonsgegevens zijn opgeslagen op databanken van de firma Inschrijven.nl. en een gedeelte van de persoonsgegevens op de dag van de Lenteloop op die van de tijdsregistratie. Met deze firma’s heeft de Stichting een verwerkers overeenkomst, zoals bedoeld in de AVG, gesloten.

 

23.  De stichting, verklaart dat zij maatregelen heeft genomen om datalekken te voorkomen en de haar ter beschikking gestelde computers te beschermen tegen oneigenlijk gebruik zoals hacken, virussen en malware.

 

24.  De deelnemer die zich heeft ingeschreven en van deelname afziet, heeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld. Wel kan de deelnemer zijn of haar inschrijving over laten schrijven.

 

25.  Voor de deelnemer is het mogelijk om van afstand te wijzigen, de deelnemer betaalt daarvoor het verschil in bedragen bij. Bij een negatief bedrag wordt geen restitutie verleend.

 

26.  In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het stichtingsbestuur. 

 

 

Stichting Activate & Exposure

 

Eerbeek 15-12-2023

 

 

Veelgestelde vragen:

Deelnemers kunnen het startnummer met tag afhalen op het startbureau bij de startnummerdesk van de Lenteloop in Eerbeek.
Het startbureau is 9 maart vanaf 11:30 uur geopend op:

Landal GreenParks Coldenhove

Boshoffweg  6
6961 LD Eerbeek

Heeft u 
ingeschreven en betaald en heeft u niet direct of binnen een dag een bevestigingsmail ontvangen, neem dan contact op met de organisatie via het contactformulier op de website.

Tijdens dit evenement kan uitsluitend met een UHF-tag gelopen worden.
Andere tags 
worden niet geregistreerd. De tag zit geplakt op de achterkant van het startnummer

Nee, een tag is binnen één evenement niet overdraagbaar van de ene afstand naar een andere afstand.

De organisatie kan u uiteraard niet verplichten om het startnummer met tag ook daadwerkelijk te dragen, maar draagt u het startnummer niet, dan komt u niet in de uitslagen en zult u geen recht hebben op een prijs. U kunt zich bovendien niet inschrijven zonder een startnummer.

Nee. Deze UHF-tag is  geschikt voor eenmalig gebruik bij de Lenteloop in Eerbeek en niet meer door u te gebruiken bij een andere loop of de Lenteloop in het volgend jaar.

Helaas is het voor de organisatie niet mogelijk om uw inschrijving te annuleren. U kunt het startnummer/tag echter wel aan een andere loper geven.
Geef dan even, via het contactformulier op de website, de nieuwe personalia door.

Wilt u de te lopen afstand nog wijzigen, dan kunt u dat zelf nog doen tot dinsdagavond 5 maart 2024 23:59 uur op inschrijven.nl.
Daarna kan dat nog per mail tot en met 8 
maart 2024 voor 22:00 uur. Stuur een bericht met uw verzoek tot wijziging via het contactformulier op de website.
Uw wijziging zal dan worden doorgevoerd.

Ná 8 maart 22:00 uur is het niet meer mogelijk om van afstand te veranderen.

Nee, als u een kortere afstand wilt lopen wordt geen geld gerestitueerd.

Deelname aan een onderdeel van de Lenteloop Eerbeek houdt in dat men akkoord gaat met de publicatie van naam, resultaat en een foto op het internet. Verwijdering uit de uitslagen is dus in principe niet mogelijk. Alleen bij een nader onderbouwd verzoek kunnen wij overgaan tot verwijdering uit de uitslag.

SAMENWERKINGSPARTNERS

SPONSOREN

De Lenteloop is nog op zoek naar sponsoren.
Sponsoren die willen bijdragen aan het behoud van het evenement en hieraan hun naam willen verbinden.

CONTACT

Heb je een specifieke vraag over de Lenteloop in Eerbeek of wil je je aanmelden als sponsor of vrijwilliger?
Neem hieronder contact met ons op!

©ACTIEF EERBEEK | Cookies Disclaimer Privacyverklaring

Contact

Stichting Activate & Exposure
KvK nr. 60446919